19 NEK-EN-60204-1

NEK-EN-60204-1:2006 er en elektrofaglig norm som gjelder for elektriske installasjoner på maskiner. Med "maskiner" så mener vi i praksis også de fleste automatiserte anlegg og også varmepumper. Dette er med andre ord den den elektrofaglige normen som setter rammene rundt arbeidsutførelsen til blant annet automatikere og kuldemontører.  Nåværende revisjon av normen er fra 2006.

Normen er utgitt i Norge med utgangspunkt i Maskinforskriften. De formelle kravene framgår av Maskinforskriften. NEK-EN-60204-1 er en praktisk måte å oppfylle maskinforskriftens krav på. Regelverket for elektriske installasjoner på maskiner, og for automatiserte anlegg er i hovedprinsipp likt for hele Europa. En del av grunnen til dette, det er at det skal være mulig å handle maskiner og automatiserte anlegg på tvers av landegrensene og uten behov for ombygging eller tilpassing, slik som EØS avtalen legger opp til.

EU sin parallell til Maskinforskriften er det såkalte Maskindirektivet. Ellers så er formelt regelverk og norm ganske likt for hele Europa.

NEK-EN-60204-1 inneholder likt med NEK400:2014 (bygningstekniske installasjoner) krav til sikkerhet som går på det rent elektrofaglige, slik som å forhindre elektrisk sjokk og elektrisk støt. Denne normen inneholder også en del krav som går på maskinsikkerhet, slik som krav til nullspenningsbryter og egen separat strømforsyning til styrestrømskretser. 

De bestemmelsene som går på elektrofaglige problemstillinger og elsikkerhet er kanskje noe enklere i sin utforming, enn tilsvarende krav i den bygningstekniske normen NEK:400, men de bakenforliggende tekniske prinsippene er noenlunde de samme for begge disse to normene. Det er heller ikke noe i veien for at elektriske installasjoner kan være utformet på en slik måte at de oppfyller sikkerhetskravene i både den bygningstekniske normen NEK400 og den maskintekniske normen NEK_EN-60204-1 samtidig.

Ellers så kan man dimensjonere en elektrisk kurs ut i fra NEK-EN-60204-1 på samme måte som man kan det ut i fra NEK400. Forkortelsen EN midt i normens navn står ellers for "Europanorm".

Comments