02 Elektrofaglige myndigheter

ELENERGI

Den overordnede elektrofaglige myndigheten i Norge er Direktoratet for Samfunnssikkherhet og Beredskap (DSB).
DSB har også et overordnet tilsynsansvar og DSB utarbeider også en stor del av det overordnede regelverket som gjelder.
På lokalt nivå så er tilsynsmyndigheten vanligvis delegert ut til "Det Lokale Elektrisitetstilsynet" eller "DLE".  "Det Lokale Elektrisitetstilsynet" er vanligvis gjennomført og ivaretatt sommen med de lokale nettselskapene. Se nærmere beskrivelse.


TELE OG DATA

Den overordnede myndigheten innenfor "EKOM" området er tidligere "Post og Teletilsynet" som nå har skiftet navn til "Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet".


FORSIKRINGSSELSKAPENES GODKJENNINGSNEVND (FG)

FG er formelt sett ingen "myndighet" men på vegne av forsikringsselskapene så stiller FG krav til de alarmsystemene
som er i bruk. Ved at forsikringsselskapene samarbeider om godkjenningen av alarmutstyr, så må leverandører og
sluttbruker i realiteten forholde seg til kravene til FG "nesten som om det var myndighetskrav". Comments