02 Jordingssystemet


De ulike fordelingsskap og maskintavler i en bygning vil hver for seg ha sine jordskinner. Disse vil så være knyttet opp mot en hovedjordskinne som enten befinner seg i et tilkoblingsskap eller et inntakssakap.  Til sammen så utgjør dette et "jordingssystem".
Det vil være viktig at alle ledende deler er jordet. På figuren over så mangler skapdøren jording og det skjer et overslag fra spenningsførende leder og gods i skapdøren slik at skapdøren blir elektrisk ledende. En person som enten berører skapdøren og jord, eller skapdøren og den resterende del av skapet som er koblet til jord vil kunne bli utsatt for et farlig elektrisk sjokk. Det vil således være viktig at også skapdøren er koblet opp mot tavlens jordskinne, dersom skapdøren innehlder elektriske brytere og/eller ledere.

Comments