01 Jording av bygninger


Enhver elektrisk bygningsinstallasjon vil ha en lokal jording.

Jordingen vil i praksis kunne være utformet som:

  • Ringjord
  • Jordspyd
  • Jordplate

Det er også mulig å kombinere disse jordingsmetodene, slik at en bygning for eksempel har både ringjord og jordspyd.

Det finnes i kravene til hvordan jordingen skal være utført (NEK400:2014) i mindre grad krav til hvordan jordingen skal være utført og i større grad krav til hvor godt jordingen skal fungere. (Overgangsresistans til jord er et sentralt begrep.)

For IT og TT distribusjonssystemer så vil det være slik at bygningens jordingssystem er et lokalt jordingssystem som ikke er knyttet opp mot strømleverandørens jordingssystem. For et TN distribusjonssystem, så vil det være slik at det lokale jordingssystemet er knyttet opp mot strømleverandørens jordingssystem.

Det kan være to forskjellige grunner til at vi benytter oss av et jordingssystem:

  • Sikkerhetsjording
  • Funksjonsjording

Sikkerhetsjordingen har som oppgave, slik som det ligger i navnet, å ivareta sikkerheten til anlegget. Det vil primært sett være to typer sikkerhets som "sikkerhetsjordingen" ivaretar:

  • Sikkerhet mot elektrisk sjokk, dvs sikkerhet mot at dyr og mennesker brir utsatt for elektrisk sjokk ved berøring av elektrisk ledende deler.
  • Sikkerhet mot brann.

Når det gjelder begrepet "funksjonsjording" så har dette å gjøre med at det elektriske systemet må fungere slik som forutsatt, for eksempel:

  • Styringssystemer må koble inn og ut elektriske motorer og andre aktuatorer på riktig tidspunkt. ("Maskinjord")
  • Systemer for måling av ulike fysiske størelser må gi riktig signal. ("Instrumenteringsjord")

På figuren øverst på siden, så er det vist en bygning som både har ringjord, jordspyd og jordplate. Dett er kanskje ikke så vanlig. Figuren er bare ment å illustrere de 3 jordingsprinsippene som er vanlige for utformingen av en lokal jording.Comments