07 Sluttkontroll

Sluttkontrollen for elektriske installasjoner på maskiner skal sikre at alle sikkerhetsmessige og kvalitetsmessige krav er oppfyllt i forhold til de kravene som gjelder ut i fra Maskindirektivet/Maskinforskriften og NEK-EN-60204-1, avsnitt 18 (S.98-102) beskriver kravene til hvordan sluttkontrolen av det elektriske anlegget på en "maskin" skal utføres ut i fra denne normen.


Som "highlights" vedrørende sluttkontroll av maskinens elektriske anlegg så kan nevnes:


  • 18.1 Generelle krav. Krav til samsvar med dokumentasjon. (S.98)
  • 18.2 Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførsel. (S.98)
  • 18.3 Prøving av isolasjonsresistans. (S.101)
  • 18.4 Spenningsprøving. (S.102)
  • 18.5 Beskyttelse mot restspenninger. (S.102)
  • 18.6 Krav til funksjonsprøve. (S.102)
  • 18.7 Omprøving. (S.102)

Som vi kan se over er kravene til en sluttkontroll for et elektrisk anlegg på en maskin etter NEK-EN60204-1 langt mindre detaljerte og med færre detaljkrav enn tilsvarende for en bygningsinstallasjon etter NEK400:2014. Man bør kanskje allikevel ta med i betraktning at dette dreier seg om minimumskrav, slik at det ikke er noe i veien for at det ut i fra en risikovurdering kan utarbeides mer omfattende krav for den enkelte "maskin". 

En annen side ved saken er jo at NEK-EN-60204-1 alt vesentlig og i hovedsak dreier seg om maskinens elektriske anlegg. Det kan jo også være andre sider ved maskinens utførelse og "iboende risiko" som også krever en annen sluttkontroll enn det som har med det elektriske anlegget å gjøre, for eksempel roterende mekaniske deler, hydraulikk, pneumatikk, mekanisk utførelse, overflatebehandling, osv.
Comments