06 Dimensjonering


Klikk på figuren for å starte opp animasjon!


Prinsipper for dimensjonering av elektriske anlegg på maskiner.

Når man skal dimensjonere det elektriske anlegget på en "maskin" (automatisert anlegg) så er det de samme "tekniske grunnprinsippene" som gjelder som ved dimensjonering av elektriske anlegg i "bygninger", dvs at vi må ta hensyn til de samme faktorene "minste kortslutningsstrøm", "strømføringsevne" og "spenningsfall".

Det formelle regelverket for dimensjonering av "elektriske anlegg på maskiner" er imidlertid ikke FEL/NEK400:2014, slik som for bygninger, men der i mot det tilsvarende regelverket for "elektriske anlegg på maskiner" som er Maskinforskriften/NEK-EN-60204-1. Dette betyr at det ikke er de tabellene som finnes i NEK400:2014 som skal legges til grunn, men der i mot tilsvarende tabeller i NEK-EN-60204-1.

Som følge av at NEK-EN-60204-1 i prinsipp er en internasjonal norm som er felles for Europa, så finnes det ikke noen "særnorske minstekrav" til dimensjoneringen. Det blir således formelt sett et "steg" mindre i dimensjneringen ved at "steget" velg ut fra norske minstekrav utgår.

Framgangsmåten for dimensjonering blir da sik:

  1. Fastslå eller beregn kursenes belastningsstrømmen.
  2. Velg riktig vern i forhold til belastningsstrømmen.
  3. Kontroller at kravet til minste kortslutningstrøm er oppfyllt. (Slik at vi oppnår en hurtig nok utløsning av vernet ved kortslutning.)
  4. Kontroller at strømføringsevnen til kabelen er tilstrekkelig stor nok. (Slik at det ikke oppstår "varmgang".)
  5. Kontroller at spenningsfallet i kabelen blir liggende innenfor akseptable grenser, (Slik at det ikke oppstår feilfunksjon som følge av for lav spenning.)

NEK-EN-60204-1 har en mindre kompleks oppbygging enn NEK-400:2014 slik at det faktisk vil være noen enklere å dimensjonere et elektrisk anlegg på en "maskin" (automatisert anlegg) enn en tilsvarende bygningsteknisk installasjon.

Comments