Eksempel 6

Eksempel - 5x16A doble stikkontakter

TN-anlegg, Største kortslutningsstrøm: 10.000, Minste kortslutningsstrøm: 2.000.

Det dreier seg om en industriinstallasjon.

5 stk 16A enfase stikkontakter skal monteres på en kurs. Det er 20 meter fra fordelingsskapet
og fram til første stikkontakt, og så er det 20 meter mellom den første og den siste stikkontakten.
Første del av kabelen, dvs de første 20 meterene er samføring med en annen kabel.

Beregningene er utført av disse elevene: Vetle, Jonas, Jens Cristian, Simen, Robert.

Steg 1 – Bestem belastningsstrømmen.

Skaff rede på ha slags fordelingssystem det dreier seg om (IT, TT, TN-S, TN-CS) og skriv også ned
eller eventuelt regn ut belastningsstrømmen. (ME323)

Dette blir faktisk likt for et IT og et TN system ved at det dreier seg om en kurs med 2 ledere
og en drivspenning på 230V. Vi kan beregne belastningsstrømmen:

Når vi har 5 stikkontakter så må vi dimensjonere kursen slik at samtlige stikkontakter hver for seg
er beskyttet, også hvis belastningen kommer bare på en stikkontakt. Vi vurderer belastningsstrømmen
til å være 16A.

Steg 2 – Velg riktig vern.

Velg et «riktig» vern (automatsikring) i forhold til belastningsstrømmen. Det vanlige prinsippet er at vi
velger nærmeste nominelle verdi In over belastningsstrømmen. Ved valg av vern så man også ta høyde
for å velge et vern som har en bryterevne som kan bryte «instalasjonens største kortslutningsstrøm«.
Dette er en verdi som vanligvis opplyses av strømleverandøren. Vanlige verdier for boliger er 5.000
og 10.000A (ME323) 

Vi velger en automatsikiring av type B16 med en bryterevne på 10.000A.

Steg 3 – Velg kabeldimensjon ut i fra norske minstekrav til kabeldimensjon.

Kontroller at minstekravene i NEK 400.553.2.1 er oppfyllt. (Norske tilleggskrav til minstedimensjon
for kabel.) Gå opp i dimensjon ved behov. (MS936) (MS985)

Minstedimensjonen for en 16A automatsikring er en kabel på 2.5 mm2.

Steg 4 – Kontroller i forhold til kravene til minste kortslutningsstrøm. link

Kontroller at ikke kabelens lengde ikke blir for stor i forhold kravene til minste kortslutningsstrøm. (ME148)
(MS937) (MS938)

Ved oppslag i tabellen så finner vi at maksimal kabellengde er på 142 meter. Vi legger til grunn
at lengste kabelstrekk er 40 meter. Dette holder med god margin.

Steg 5 – For bolig, beregn største prøvestrøm for vernet. link

Hvis det dreier seg om en boliginstallasjon, regn også ut største prøvestrøm, I2. Største
prøvestrøm er den strømstyrke som garanterer utkobling innen en time. Denne vil kunne
variere med sikringskarakterestikken. Venlige verdier er In gange en faktor som kan være
1,45 – 1,3 eller 1,2 (ME108) (MS935)

Dette steget kan vi hoppe over for en industriinstallasjon.

Steg 6 – Kontroller for tilstrekkelig strømføringsevne. link

Kontroller at kabelen har en nødvendig strømføringsevne i forhold til forlegningmåte og tabell
52B i NEK 400. (For bolig brukes I2, for industri brukes In.)  (ME188) (MS985) (MS986)

Strømføringsevnen til en 2.5 mm2 2 leder kobberkabel er i utgangspunktet 27A, ved forlegningsmåte
slik at dette holder 
i utgangspunktet helt fint.

Steg 7 – Koriger for omgivelsestemperatur.

Korriger kabelens strømføringsevne i forhold til omgiverlsestemperatur og kontroller at strømføringsevnen
fortsatt er stor nok. (ME190) (MS989)

Temperaturen er 30 grader celsius og det er ingen ting å korrigere.

Steg 8 – Koriger for nærføring med andre kabler.

Korriger kabelens strømføringsevne i forhold til nærføring i forhold til andre kabler og kontroller at
strømføringsevene fortsatt er stor nok. (ME192) (MS987)

Kabelen har nærføring med en annen kabel. Vi gjør tabelloppslag og finner en nærføringsfaktor på 0.85
Ny korrigert strømføringsevne blir da: 27A * 0.85 = 22.95A. Dette holder OK i forhold til belastningsstrømmen
på 16A.

Steg 9 – Kontroller for akseptabelt spenningsfall. link

Kontroller at spenningsfallet er innenfor aksektable grenser, for eksempel 2 eller 4 prosent.
(ME200) (MS939)

Ved tabelloppslag så oppdager vi at vi kun kan ha 35m kabelstrekk for å overholde en 4 prosent grense.

Konklusjon: Etter en konkret vurdering så velger vi å gå opp en størrelse i kabeldimensjon, til 4,0 mm2. 

Comments