Eksempel 2

Eksempel enfase varmeelement-2

varmtvann2

Det skal installeres en varmtvannsbereder med en merkeffekt på 3.000W/230V. Det dreier seg om
et IT fordelingssustem. Ik3pmax er 5kA og Ik2pmin ved inntaket er 500A. Kabellengden fra fordelingsskap
til varmtvannstank blir på 40 m. Det skal benyttes en toleder kobberkabel og jording. Kablen skal legges
åpent på vegg og den skal føres sammen med en annen kabel. Det dreier seg om en boliginstallasjon.
Du skal finne fram til riktig vern (automatsikring) og riktig kabeldimensjon.

For de referanser som står angitt i parantes så betyr ME «Montørhåndboka til Elforlaget» og
MS «Montørhåndboka til Schneider» og tallet angir sidenummret.

Steg 1 – Bestem belastningsstrømmen.

Belastningsstrømmen regnes ut: I = P / U = 3.000 / 230 = 13.04A.

Steg 2 – Velg riktig vern.

Velg et «riktig» vern (automatsikring) i forhold til belastningsstrømmen. Det vanlige prinsippet er at vi
velger nærmeste nominelle verdi In over belastningsstrømmen. Ved valg av vern så man også ta høyde
for å velge et vern som har en bryterevne som kan bryte «instalasjonens største kortslutningsstrøm«.
Dette er en verdi som vanligvis opplyses av strømleverandøren. Vanlige verdier for boliger er 5.000
og 10.000A (ME323) 

Vi velger en 16A sikring, dvs B16 med bryterevne 5.000A

Steg 3 – Velg kabeldimensjon ut i fra norske minstekrav til kabeldimensjon.

Kontroller at minstekravene i NEK 400.553.2.1 er oppfyllt. (Norske tilleggskrav til minstedimensjon
for kabel.) Gå opp i dimensjon ved behov. (MS936) (MS985)

Minstekravet viser at vi behøver en kabel på 2,5 mm2 eller mer.

Steg 4 – Kontroller i forhold til kravene til minste kortslutningsstrøm. link

Kontroller at ikke kabelens lengde ikke blir for stor i forhold kravene til minste kortslutningsstrøm. (ME148)
(MS937) (MS938)

Et oppslag i tabellen til Schneider viser at dette kraver holder. (Side 937)

Steg 5 – For bolig, beregn største prøvestrøm for vernet. link

Hvis det dreier seg om en boliginstallasjon, regn også ut største prøvestrøm, I2. Største
prøvestrøm er den strømstyrke som garanterer utkobling innen en time. Denne vil kunne
variere med sikringskarakterestikken. Venlige verdier er In gange en faktor som kan være
1,45 – 1,3 eller 1,2 (ME108) (MS935)

Dette er en bolig og største prøvestrøm I2 er lik 1,3 gange In. I2 = 16 x 1.3 = 20.8A

Steg 6 – Kontroller for tilstrekkelig strømføringsevne. link

Kontroller at kabelen har en nødvendig strømføringsevne i forhold til forlegningmåte og tabell
52B i NEK 400. (For bolig brukes I2, for industri brukes In.)  (ME188) (MS985) (MS986)

Vi gjør et oppslag i tabellen og finner at strømføringsevnen for 2,5 mm2 toleder med 
forlegningsmåte C er 27A. Dette er i utgangspunktet OK.

Steg 7 – Koriger for omgivelsestemperatur.

Korriger kabelens strømføringsevne i forhold til omgiverlsestemperatur og kontroller at strømføringsevnen
fortsatt er stor nok. (ME190) (MS989)

Da det legges til grunn at omgivelsestemperaturen er 30 grader Celsius så skal det ikke korrigeres for
temperatur.

Steg 8 – Koriger for nærføring med andre kabler.

Korriger kabelens strømføringsevne i forhold til nærføring i forhold til andre kabler og kontroller at
strømføringsevene fortsatt er stor nok. (ME192) (MS987)

På grunn av at kabelen ligger sammen med en annen kabel så må vi regne inn en koreksjonsfaktor
inn i strømføringsevnen. Vi gjør et oppslag og finner korreksjonsfaktoren 0.85 og vi kan så regne ut
den korigerte strømføringsevnen.

Iz = Iz1 x 0.85 = 22.95

Vi ser at strømføringsevnen holder og at vi fortsatt har et par ampere å gå på.

Steg 9 – Kontroller for akseptabelt spenningsfall. link

Kontroller at spenningsfallet er innenfor aksektable grenser, for eksempel 2 eller 4 prosent.
(ME200) (MS939)

Av tabellen så kan vi se at spenningsfallet blir større en 4 prosent og mindre enn 10 prosent.
Dette blir så en vurderingssak ut i fra hva slags beslastning dette er. Vi kan også regne ut en
mer nøyaktig verdi. For en varmtvannsbereder så vil dette spenningsfallet sannsynligvis være
OK. Vi kan også gå opp i dimensjon til 4.0 mm2. Vi vil da også senke kabelens driftstemperatur.

Comments